Propozice závodu „Pístovický Cyklokapr“ na horských kolech a elektrokolech:


PÍSTOVICKÝ CYKLOKAPR 1. ročník

Pořadatel: Cyklistický klub Brno, z.s. (dále jen CKB)

Rašínova 2, Brno , 602 00

IČ: 03446344

Termín: 13.9.2020 neděle

Klasifikace: Závod jednotlivců

Kontakt: Vladimír Krejčí , gsm: +420 725762749 info@pistovicky-cyklokapr.cz

Web: www.pistovicky-cyklokapr.cz

Centrum závodů: Areál Pístovické riviéry (Pístovice, okr. Vyškov)

PODMÍNKY ÚČASTI/BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY:

Účastníci berou na vědomí že, se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s cyklistickou ochrannou přilbou. Bez ochranné přilby nebude závodník připuštěn do závodu. Dále účastník závodu prohlašuje, že mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a v této souvislosti prohlašuje, že se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Účastník závodu bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech ve vlastnictví účastníka i škodu způsobenou účastníkem třetím osobám.

Závod se jede za plného silničního provozu. Každý účastník bere na vědomí, že bude dodržovat pravidla silničního provozu stanovena zákonem č. 361/2001Sb.


Podáním on-line přihlášky, případně svým podpisem na tištěné přihlášce se každý závodník zavazuje řídit pravidly (propozicemi) závodu.


Účastníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Pro tento souhlas je rozhodující přesné datum narození. Formulář ZDE. Bez podepsaného potvrzení nebude vydáno závodní číslo a nebude umožněno startovat. Potvrzení je možno podepsat i v době prezentace v místě akreditace.

POČET ÚČASTNÍKŮ:

Limit startujících je stanoven na 300 účastníků ve všech kategoriích současně.

VYPSANÉ SOUTĚŽE (TYPY KOL) A STARTOVNÍ KORIDORY/VLNY ZÁVODU:

1. Horská kola - obě kategorie jedou společný závod, který startuje ve dvou vlnách.

- kat. muži i ženy do 50 let společně - první vlna, označení: MM, MW

- kat muži i ženy nad 50 let společně - druhá vlna, označení: MM50+, MW50+


2. Elektrokola - obě kategorie jedou společný závod, který startuje společně v jedné vlně.

- kat. muži i ženy do 50 let společně, označení: EM, EW

- kat muži i ženy nad 50 let společně, označení: EM50+, EW50+Poznámka: V případě že závodník odjede závod na jiném typu kola než je vypsána soutěž (např. na gravelu, tracku apod.), nebude hodnocen ve výsledkové listině oficiálně vypsaných soutěží (horská kola, elektrokola).. Pro tento případ může pořadatel ad hoc vyhlásit vítěze kategorie „OSTATNÍ“.V případě vyššího počtu závodníků pořadatel rozdělí start do dalších jednotlivých vln. Do startovních koridorů se závodníci řadí dle pokynů pořadatele. Upozornění: při neuposlechnutí pokynů pořadatelů během řazení do startovních koridorů a při startu, může být závodník vyřazen ze závodu bez nároku na vrácení startovného!

PREZENTACE (AKREDITACE):

Místo akreditace: Pístovická riviéra pod restaurací U Kolóška (centrum závodů). Zde bude umístěn start a cíl.


Závodník se akredituje osobním průkazem (kde přihlášená osoba MUSÍ odpovídat osobě akreditované). !!!!


Akreditace obou závodů probíhá u stanu označeného „AKREDITACE“ dne 13.9. 2020 v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod.. Zde závodníci obdrží startovní číslo, čip, stravenky, případně další…


DOPORUČUJEME včasnou akreditaci!!!! Závody budou startovány v přesném čase dle PROPOZIC.

TRAŤ ZÁVODU:

31,8 km (převýšení cca 470m ), 10% asfalt / 90% lesní a polní cesty a pěšiny, krásná trať pro začátečníky i pokročilé bikery. Kontrolní bod závodní tratě bude umístěn na občerstvovací stanici u výjezdu od rybníka Olšovec směr Podomí (v blízkosti penzionu Kůlna) v Jedovnicích (kontrolu průjezdu zajistí pořadatel)

trasa závodu

START ZÁVODŮ / ČASOVÝ HARMONOGRAM:

závod horských kol startuje v 10:30 hod.

závod elektro kol startuje v 10:45 hod.


POZOR!!! Startovat se bude PŘESNĚ ve stanovených časech.

ČASOMÍRA A VÝSLEDKY:

Měření časů v kategoriích, které se vyhodnocují, bude provedeno plně automatickým systémem prostřednictvím nevratných elektronických jednorázových čipů, jenž budou součástí startovního čísla. Startovní číslo s čipem obdrží závodníci při prezentaci.

Vyhlášení výsledků bude provedeno v místě startu a cíle cca 30 min po skončení závodů (cca 14:00 hod) a to společně všech čtyř kategorií.

ČASOVÝ LIMIT ZÁVODU:

Je 3,0 hodiny . Poté bude měření času ukončeno a vyhodnocení umístění nebude provedeno. V 15:00 hod vyráží na trať sběrači, kteří projedou a zhruba uklidí a „odznačí“ trať.

OBČERSTVOVAČKA:

První občerstvení bude umístěno vlevo na konci startovní rovinky, kde se mohou závodníci občerstvit jak před závodem, tak po závodě.

Druhá občerstvovací stanice bude umístěna na 15. km trati u výjezdu od rybníka Olšovec směr Podomí (v blízkosti penzionu Kůlna) v Jedovnicích.

Po skončení závodu bude pro závodníky připraveno teplé jídlo a jeden nápoj (pivo, limo), na které závodníci obdrží stravenky při akreditaci.

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA:

Bude působit jak v prostoru startu / cíle, tak i na trati. Výkon zdravotní služby zajišťuje odborný zdravotní tým (SPP VYŠKOV) .

TECHNICKÁ PODPORA:

V prostoru startu a cíle bude umístěn stan s technickou podporou pro startující (drobné opravy, rady a pod ). Stan bude označen „TECHNICKÁ PODPORA“

CENY:

Vyhodnocení budu první tři závodníci každé kategorie, kteří obdrží medaile, věcné ceny a vítězové čestný titul „PístovickýCyklokapr 2020“

DALŠÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ:

Doporučujeme všem závodníkům lékařskou prohlídku, individuální úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Každý závodník, jenž je platně přihlášen, obdrží při akreditaci balíček s materiálem pro závod (číslo s čipem, pásky, stravenky případně předměty od partnerů závodu, apod..).

Ihned po skončení závodu bude závodníkům vydáno oproti stravence teplé jídlo a jeden nápoj v prostorách restaurace U Kolóška.

Organizaci prostoru Pístovické riviéry vč. příjezdu a parkování zajišťuje pořadatel prostřednictvím pořadatelské služby a účastníci jsou povinni se podřídit jejich pokynům.


Měření závodu zajišťuje specializovaný partner, profesionální elektronickou časomírou (Championchip ČR), po skončení závodu bude na stránkách www.championchip.cz a následně na stránkách závodu vyhotovena výsledková listina.


Upřesnění a bližší informace k vlastnímu závodu a organizaci obdrží startující cca 14 dnů před startem závodu a to na e-mail uvedený v přihlášce.

POKYNY PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ A PLATBY STARTOVNÉHO:

Startovné doporučujeme uhradit ihned po obdržení emailu zaslaném po přihlášení. Přihlášky s neuhrazeným startovným budou mazány.


1.3.2020 je spuštěno přihlašování se zvýhodněným startovným (200,- Kč) a s možností objednat (součást přihlášky) triko závodu.

31.7. 2020 bude ukončeno přihlašování se zvýhodněným startovným.


Pokud platba (startovné a případně i za triko) k přihlášce nebude do 31.7.2020 na účtu CKB, bude přihláška NEPLATNÁ a bude SMAZÁNA! dtto triko závodu. V kompetenci pořadatele je rozhodnutí o využití alternativy, kdy bude možné uhradit startovné i po termínu 31.7.202, ale již za cenu 300,- Kč a to do 10.9.2020.


1.8.2020 bude spuštěno přihlašování za standardní startovné (300,- Kč).


10.9.2020 23:59 bude přihláškový formulář definitivně vypnut.


Nezaplacené startovné (nebude-li k 10.9. na účtu CKB), bude možné uhradit ve zvýšené hodnotě na místě závodu (Akreditace) a to ve výši 400,- Kč, pokud ani tam startovné nebude uhrazeno závodník bude vyškrtnut ze startovní listiny a neobdrží ani čip ani startovní číslo.


POZOR !!! Záměna závodníka oproti přihlášenému není možná !!!


13.9.2020 je možné přihlášení pouze osobně v místě závodu přímo v prostoru „AKREDITACE“ za zvýšené startovné (400,-kč) v hotovosti v době prezentace

ZPŮSOBY PLATBY STARTOVNÉHO (PŘÍPADNĚ „TRIKA ZÁVODU):

a) převodem z vašeho účtu na účet pořadatele: 3832641349/0800 (variabilní symbol bude uveden v potvrzovacím emailu či formuláři)

b) zaplacením v hotovosti při osobním přihlášení v době prezentace. V případě nekonání závodu (např. z důvodů vyšší moci...) se startovné nevrací. V případě neúčasti se startovné nevrací.

PŘIHLÁŠENÍM K ZÁVODU SOUČASNĚ ZÁVODNÍK (ÚČASTNÍK) POTVRZUJE NÁSLEDUJÍCÍ:

Přihlášením do závodu jako účastník prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s propozicemi závodu, zvláště pak s bezpečnostními předpisy a vše se zavazuji dodržovat.


Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům ani za škody způsobené závodníky třetím osobám.


Budu dodržovat pravidla fair-play, budu se chovat šetrně k přírodě a veškerý odpad přivezu do cíle.


Podáním přihlášky, každý závodník souhlasím se zpracováním osobních údajů".


Online přihláška

Za pořadatele závodu
Cyklistický klub Brno ,z.s.
Bc. Vladimír Krejčí